โครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมสำหรับผู้ประกอบการที่อยู่อาศัย
คำชี้แจง การเคหะแห่งชาติได้มอบหมายให้มูลนิธิสถาบันที่ดินศึกษาปัญหาและอุปสรรคซึ่งเกิดจากกฎระเบียบของ
ทางราชการเพื่อหาวิธีการแก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กร และระเบียบวิธีการทำงานตามนโยบายปฏิรูประบบ
ราชการเพื่อบริการความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่ยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดินหรือยื่นขออนุญาตทำการค้าอาคารชุด
ขณะนี้ท่านอธิบดีกรมที่ดิน ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์ ยินดีที่จะทำโครงการ One Stop Service ที่กรมที่ดิน เพื่อให้บริการ
ความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ และต้องการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลหลายฝ่าย ตามที่ LIF จัดทำแบบสอบถามนี้
ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะนำไปวิเคราะห์ เรียบเรียงเป็นข้อเสนอในการหาวิธีให้บริการที่ดียิ่งขึ้นและหารูปแบบที่เหมาะสม
เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการจัดตั้งศูนย์ One Stop Service ต่อไป
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ 
2. อาชีพ
3. ระดับการศึกษา

ตอนที่ 2 : การขออนุญาตจัดสรรที่ดินและการขออนุญาตทำการค้าอาคารชุด
โปรดใส่เครื่องหมายลงในตารางให้ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด โดยช่องที่เป็นหมายเลขมีความหมายดังนี้
5 - เห็นด้วยอย่างยิ่ง
4 - เห็นด้วย
3 - ปานกลาง
2 - ไม่เห็นด้วย
1 - ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

เรื่องการขออนุญาตจัดสรรที่ดินและการขออนุญาตทำการค้าอาคารชุด
ระดับความคิดเห็น
ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดสรรที่ดินและการขออนุญาตทำการค้าอาคารชุด
ก.
การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน/อาคารชุดในปัจจุบัน
1.
กระบวนการขออนุญาตมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2.
กฎระเบียบที่ใช้สามารถเอื้อประโยชน์ได้ตามความต้องการของประชาชน
3.
การติดต่อกับหน่วยงานราชการได้รับบริการในระดับที่น่าพอใจ  
ข.
ความไม่สะดวกในการดำเนินงานบางด้านอาจปรับปรุงโดย
4.
บุคลากรที่ให้บริการมีความรู้และทักษะในการให้บริการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง  
5.
บุคลากรควรได้รับการอบรมในการสื่อสารและการประสานงาน  
6.
ระบบงานควรปรับปรุงให้ขั้นตอนเกิดความชัดเจน และมีแผนผังแสดงสายงานที่เกี่ยวข้อง
7.
ระเบียบปฏิบัติต่างๆ น่าจะมีการทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
8.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการในการแก้ไขกฎระเบียบ
ค.
การดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีปัญหาความล่าช้าหรือน่าจะพิจารณาปรับปรุงการจัดการ
9.
สำนักนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
10.
สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร  
11.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.)
12.
การประปานครหลวง
13.
การประปาส่วนภูมิภาค
14.
การไฟฟ้านครหลวง
15.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
16.
 กรมทางหลวง 
17.
กรมชลประทาน
18.
กรมธนารักษ์
19.
สถาบันการเงิน/ธนาคารมีระเบียบขั้นตอนที่สร้างปัญหาในการยื่นรายละเอียดทางการเงิน
20.
ผู้ประกอบการเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน ข้อความไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
21.
ควรมีศูนย์บริการร่วมหรือ Service Link Center เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ
22.
ควรตั้งในกรมที่ดิน โดยมีการจัดการที่มีความคล่องตัว
23.
ศูนย์บริการร่วมอาจไม่ได้แก้ปัญหาทั้งหมด การแก้ไขกฎระเบียบยังมีความ จำเป็น
รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม
ง.
ด้านอาคารสถานที่และการบริการ
24.
มีความสะดวกสะบาย มีระบบปรับอากาศ มีที่นั่งรอ
25.
มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม มีต้นไม้ประดับ
26.
มีสถานที่จอดรถเพียงพอแก่ผู้มาติดต่อ
27.
มีโต๊ะทำงานชั่วคราวสำหรับผู้มาติดต่อ
28.
มีตู้ ATM และสาขาย่อยของธนาคารหรือสถาบันการเงิน  
29.
มีโทรศัพท์สาธารณะและีคอมพิวเตอร์ไว้บริการประชาชนคล้ายที่สนามบินนานาชาติ
30.
มีเครื่องออกบัตรคิวสำหรับผู้มาติดต่อก่อนหลัง
31.
มีป้ายและสื่อข้อความที่ช่วยให้ผู้ติดต่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ต้องดำเนินการ
32.
มีบริการถ่ายเอกสารและบริการส่งแฟกซ์ (อาจให้เอกชนเข้าประมูลพื้นที่เพื่อให้บริการ)
33.
มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัย สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่าน
เครือข่ายสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
34.
ให้บริการในด้านข้อมูลออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
35.
มีข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับเรื่องของผังเมือง กฎหมายการจัดสรรและกฎหมายเกี่ยวกับอาคาร
ชุดไว้บริการผู้มาติดต่อ
จ.
ด้านบุคลากร  
36.
จำนวนเจ้าหน้าที่ควรเพียงพอต่อการดำเนินงานภายในศูนย์
37.
เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพ อัธยาศัย ความเอาใจใส่และมนุษย์สัมพันธ์ดีเมื่อให้บริการ
แก่ประชาชน
38.
ในวันทำการควรมีพนักงานประจำตลอดเวลาทำการของศูนย์
39.
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องมีผู้แทนไปปฏิบัติงานประจำอยู่ที่ศูนย์บริการร่วม
40.
เจ้าหน้าที่มีความรู้ในขั้นตอนและวิธีการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน หรือการขออนุญาต
อาคารชุด
41.
เจ้าหน้าที่ต้องสามารถให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการรายใหม่เกี่ยวกับขั้นตอน
ระเบียบทางราชการ
42.
ตัวแทนของหน่วยงานได้รับการอบรมและมีความเข้าใจระบบการทำงานของหน่วยงาน
ต้นสังกัดเป็นอย่างดี
43.
มีทักษะและความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เืพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องได้
44.
สามารถให้คำแนะนำ/ชี้แจง กรณีธุรกรรมที่ยื่นต้องกลับไปแก้ไข
45.
ได้รับการมอบหมายให้สามารถตัดสินใจในเบื้องต้นได้
46.
ควรผ่านการฝึกอบรม-พัฒนาความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบ
47.
มีผู้เชี่ยวชาญหรือพนักงานอาวุโสเพื่อให้คำปรึกษาเมื่อเวลาเกิดปัญหาต่างๆ
ฉ.
ด้านบริหารจัดการ
48.
มีคู่มือที่แนะนำการให้บริการและการเตรียมเอกสารต่างๆ
49.
มีหลักเกณฑ์การพิจารณาคำร้องต่างๆ บริการผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
50.
ข้อมูลที่ให้บริการมีความถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
51.
ข้อมูลที่ให้บริการมีความถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
52.
มีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
53.
มีระบบติดตามและประสานงานเรื่องที่เคยได้รับการยื่นคำร้อง
54.
การให้บริการของศูนย์บริการร่วมต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่ี่เกี่ยวข้อง
ได้โดย Internet และภายในฐานข้อมูลของกรมที่ดินโดย Intra-net
55.
มีระบบ/โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสืบค้นข้อมูลและแสดงตัวอย่างวิธีกรอกแบบฟอร์ม
ช.
ด้านงบประมาณ
56.
รัฐบาลให้ความสำคัญในการจจัดหางบประมาณเพื่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
57.
มีงบประมาณส่งเสริมกิจกรรมการฝึกอบรมพนักงานของรัฐในภูมิภาคสำหรับการศึกษา
ดูงาน
58.
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานควรมีเบี้ยเลี้ยงตอบแทนมากกว่าหน่วยงานอื่น
59.
ผู้ประกอบการน่าจะมีส่วนสนับสนุนค่าใช้จ่ายของศูนย์ ในรูปแบบของค่าธรรมเนียม
การให้บริการ
60.
เมื่อจัดตั้งแล้วภาคเอกชนยินดีร่วมสนับสนุนโดยการให้เครื่องมืออุปกรณ์
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม